Regulamin konkursu „Wygraj fotel prezesa”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj fotel prezesa”.
2. Organizatorem oraz fundatorem nagród Konkursu jest galeria mebli Mplaneta w Zamościu, kod pocztowy 22-400, ul. Strefowa 6, dystrybutor mebli dla Twojego domu.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 2 czerwca 2018 roku na Rynku Wodnym w Zamościu. Początek konkursu o godzinie 17:30, rozstrzygnięcie planowane na godzinę 18:30. Ze względów organizacyjnych i technicznych, czas ten może ulec drobnej zmianie.

4. Konkurs skierowany jest do fanów motocykli, którzy 2 czerwca 2018 roku o godz. 18:00 lub wcześniej przyjadą swoimi maszynami na Rynek Wodny w Zamościu.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem galerii meblowej Mplaneta lub/i firmy Masket Piotr Poznański.
c) nie jest członkiem rodziny pracownika galerii meblowej Mplaneta lub/i firmy Masket Piotr Poznański.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) Uczestnik musi mieć ukończony 18 rok życia

c) posiadanie przez Uczestnika aktualnych praw jazdy kat. A

d) poprawne wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego dostępnego do pobrania poniżej oraz przesłania go na adres mailowy konkurs@mplaneta.pl lub pocztą na adres: Mplaneta, ul. Strefowa 6, 22-400 Zamość z dopiskiem „Wygraj fotel prezesa”, lub bezpośrednie zgłoszenie w namiocie ekspozycyjnym Mplaneta na Rynku Wodnym w dniu konkursu, czyli 2 czerwca 2018 r.

3. Liczba uczestników konkursu jest ograniczona do maksymalnie 15 prawidłowo przesłanych zgłoszeń.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) za zajęcie pierwszego miejsca – fotel Leo w tkaninie bordowej o właściwościach łatwoczyszczących, o wartości 999 zł

b) trzy nagrody pocieszenia – poduszka i zestaw gadżetów Mplaneta

c) zestaw gadżetów dla każdego Uczestnika za wzięcie udziału w konkursie
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową w składzie: Michał Plewa, Piotr Poznański oraz Marta Gołębiowska. Zwycięzcą konkursu zostanie Uczestnik, którego motocyklowy wydech będzie najgłośniejszy. Pomiar hałasu uzyskany zostanie dzięki aplikacji Decybelomierz.
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej niezwłocznie po przeprowadzeniu konkursu i wyłonieniu najwyższej wartości z pomiaru hałasu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu i wskazać datę na dostarczenie nagrody na wskazany adres, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostanie dostarczona do Zwycięzcy Konkursu na koszt galerii meblowej Mplaneta w ciągu 10 dni roboczych od podania danych przez Laureata.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez galerię mebli Mplaneta.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie w zgłoszeniu przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu email, numeru tel. kontaktowego oraz adres zamoeszkania niezbędny do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.mplaneta.pl

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

POBIERZ: Formularz zgłoszeniowy Wygraj fotel prezesa